Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Romy Weijler Professional zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 

Romy Weijler Professional worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Romy Weijler Professional ingeschakelde tussenpersonen 

en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Vertt zijn vrijblijvend en Romy Weijler Professional behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, 

in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Romy Weijler Professional. Romy Weijler Professional is gerechtigd 

bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Romy Weijler Professional dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, 

eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt via payment provider Mollie. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van ontvangst op de tegenrekening van Mollie.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Romy Weijler Professional gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en 

daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Romy Weijler Professional opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. 

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren 

dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd 

dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zo ver dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Romy Weijler Professional verschuldigd bent, 

heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Romy Weijler Professional geleverde producten geheel 

en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Romy Weijler Professional garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) 

intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 

Indien dit niet het geval is, dient u Romy Weijler Professional daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, 

althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, 

heeft Romy Weijler Professional de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de 

factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, 

heeft u als particulier het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering aan Romy Weijler Professional aan te geven om het product te retourneren. 

Na de aanmelding dient u het product binnen 14 (veertien) dagen aan ons retour te sturen. 

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, 

waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Indien u aangeeft het product te retourneren dan betalen wij binnen 14 dagen het gehele orderbedrag inclusief de door ons berekende verzendkosten aan u terug.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Romy Weijler Professional producten aan de afnemer levert, is Romy Weijler Professional nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de 

afnemer gehouden dan waarop Romy Weijler Professional ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de ontvanger 

schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Romy Weijler Professional na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, 

behoeven niet door Romy Weijler Professional in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het 

gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Romy Weijler Professional  dan wel tussen Romy Weijler Professional en derden, 

voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Romy Weijler Professional, is Romy Weijler Professional niet aansprakelijk, 

tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Romy Weijler Professional.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Romy Weijler Professional ingeval van overmacht het recht om, 

naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, 

zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Romy Weijler Professional gehouden is tot enige schadevergoeding,

tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Romy Weijler Professional kan worden toegerekend, 

omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Romy Weijler Professional schriftelijk opgave doet van een adres, is Romy Weijler Professional gerechtigd aan dat adres 

alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Romy Weijler Professional schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Romy Weijler Professional gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van 

deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 

U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Romy Weijler Professional deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Romy Weijler Professional in strijd mochten zijn met 

enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Romy Weijler Professional 

vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Romy Weijler Professional is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 

Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

× Hoe kunnen we je helpen?